Opsætning af betalingsforslag

Når du har oprettet en udbetalingskladde, kan du opsætte parametre og regler for, hvordan funktionen Lav forslag skal afvikles for netop denne kladde. Opsætningen giver dig f.eks. mulighed for at specificere, om kørslen skal finde og udløse kontantrabatter, eller om der skal anvendes samlebetaling. Hver gang du afvikler funktionen Lav forslag, tager den udgangspunkt i denne opsætning.

Det er muligt at oprette flere udbetalingskladder med hver sin opsætning. F.eks. kan du oprette en udbetalingskladde pr. valuta eller en pr. bankkonto, der betales fra. Endeligt er der også mange der fortrækker alt i samme kladde. I Continia Payment Management kan en udbetalingskladde håndtere flere banker, flere valuta osv. i samme kladde.

Sådan opsætter du et betalingsforslag

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Udbetalingskladder Payment Management, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg den udbetalingskladde du vil anvende i feltet Kladdenavn.
  3. Under Navigér, vælg Opsætning.
  4. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte felter og funktioner i vinduet Opsætning, samt hvilke konsekvenser de har for anvendelsen af Payment Management.
  5. Vælg knappen OK for at afslutte opsætningen.

Generelt

FeltBeskrivelse
Sidste betalingsdatoformelAngiv, ved hjælp af en datoformel, hvordan den sidste betalingsdato skal beregnes, som afgør hvilke poster, der skal medtages i betalingsforslaget.

Datoformlen skrives efter standardmetoden i Dynamics NAV eller Business Central on-premises. Hvis du f.eks. vil medtage fakturaer, der forfalder 16 dage frem i tiden, angives "16D".

Hvis feltet efterlades blankt, medtages alle fakturaer med forfald.
Find kontantrabatterAngiver om kørslen skal medtage fakturaer, hvor kontantrabatdatoen ligger indenfor den beregnede sidste betalingsdato for kørslen. Kørslen vil, sammenligne kontantrabat-procenten med den aktuelle bankkontos Interne rentesats (forudsat den er forskellig fra nul), og derefter foretage en rentabilitetsberegning.

Der aktiveres kun kontantrabat frem til kontantrabatdatoen, og kun hvis det kan betale sig at rykke betalingsdatoen frem. Er bankkontoens rentesats nul, aktiveres der altid kontantrabat, hvis datoen ligger indenfor den tilladte sidste betalingsdato, jævnfør feltet ovenfor.
Sammenfat pr. kreditorAngiver om kørslen skal samle alle betalinger per kreditor, til en betaling, altså til én linje i udbetalingskladden. Samling af betalinger muliggør typisk store besparelser i gebyrer for din virksomhed.

Sammenlægningen af betalinger kan ske samtidigt med, at et betalingsforslag oprettes, eller du kan anvende funktionen Samlebetaling, efter at udbetalingsforslaget er oprettet.

Samtidig med at posterne ligges sammen, dannes en advisering, der dokumenterer til kreditor, hvad der er samlet, altså hvilke fakturaer og kreditnotaer betalingen dækker.

For at flere betalinger kan samles, skal visse betingelser være opfyldt. Nogle betingelser er fastlagt af Payment Management, f.eks. skal oplysninger som Bankkonto, Valuta og Kreditor være ens på alle betalingerne, før betalingerne kan samles.

Derudover, kan du under Opsætning af samlebetaling, selv angive andre kriterier for samlebetaling. Her kan du f.eks. angive, at feltet SE/CVR-nr. skal være ens, førend en samling må foretages. Hvis indholdet for et felt angives til at skulle være ens, (felterne i kolonnen Ens feltindhold kræves markeres), vil betalinger kun blive samlet, hvis indholdet i felterne, fra betalingsposterne er nøjagtig ens.

Det betyder altså, at i et felt som Supplerende anmeldelse, er ”Overførsel” ikke det samme som ”Overførsler”.

Bemærk
Kørslen medtager kun betalingsposter, hvor der på kreditors betalingsoplysninger eller på kreditors betalingsmetode er angivet Tillad samlebetaling. Ligeledes afhænger det af den valgte bank, om det er muligt at samle betalingerne på de forskellige betalingsmetoder.

Det er ikke muligt at samle betalinger for betalingsmetoder, hvor der anvendes kort advisering. Dette gør der for eksempel i Betalingsmetode 1110100. Benyt i dette tilfælde i stedet Betalingsmetode 1110200.
BogføringsdatoformelAngiv, ved hjælp af en datoformel, hvordan den ønskede bogføringsdato skal beregnes.

Datoformlen skrives efter standardmetoden i Dynamics NAV eller Business Central on-premises. Hvis du f.eks. vil benytte en fast bogføringsdato som dags dato + 8 dage, angives "8D".

Hvis feltet ikke udfyldes, vil der ikke blive anvendt fast bogføringsdato, men bilagets forfaldsdato benyttes i stedet som bogføringsdato.
Nyt bilagsnr. pr.Dette felt angiver, hvordan bilagsnummer tildeles linjer i udbetalingskladden, når der dannes betalingsforslag, eller du efterfølgende udfører funktionen Renummerér bilagsnr.

Udbetalingskladde: Der anvendes samme bilagsnummer i hele udbetalingskladden.

Linje: Bilagsnummer er fortløbende med skift pr. linje i udbetalingskladden.

Kreditor: Der skiftes bilagsnummer hver gang Kreditornr. skifter i udbetalingskladden eller valutakoden skifter for den enkelte kreditor.
Anvend kred.bet.opl.Angiver hvorvidt betalingsoplysningerne skal tages fra det bogførte købsbilag, eller direkte fra kreditoren. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis du f.eks. har ændret på betalingsoplysningerne på kreditoren, efter at have bogført købsbilag.

"Blank": Tager altid oplysninger fra det bogførte købsbilag, hvis dette indeholder betalingsoplysninger. Ellers tages oplysninger fra kreditors betalingsoplysninger.

Rettede: Tager oplysninger fra kreditorens betalingsoplysninger, hvis der er ændret på disse, efter bilaget er bogført.

Altid: Tager altid oplysninger direkte fra kreditors betalingsoplysninger.
Beskrivelse maskeAngiv, ved hjælp af Adviseringsflettefelter, hvordan feltet Beskrivelse i udbetalingskladden skal udfyldes, når du laver et betalingsforslag. Der er mulighed for at angive en specifik maske hvis dette ønskes eller designe din egen.

Beskrivelsen ses alene i Dynamics NAV eller Business Central on-premises og sendes altså ikke til hverken bank eller kreditor.
Krævet bogføringsstatusAngiv den laveste Betalingsstatus en betalingslinje skal have, før den kan bogføres.

Feltet kan med fordel benyttes, hvis du samtidig har bestilt status-meddelelser fra banken. Hvis du anvender direkte kommunikation til banken, anbefales det, at Krævet bogføringsstatus angives til ”Betalt”.

Din Dynamics NAV eller Business Central on-premises bankkonto vil således altid vise et tidstro billede af det faktisk bogførte i banken.
BankbetalingstypeDu kan udstede elektroniske og manuelle check med Payment Management. Du kan betale med to checktyper:

Computercheck: Vælg denne mulighed, hvis du vil udskrive en check på beløbet fra udbetalingskladdelinjen. Du skal udskrive checkene, før du kan bogføre kladdelinjerne.

Manuel check: Vælg denne mulighed, hvis du har oprettet en check manuelt og vil oprette en tilsvarende checkpost på beløbet. Du kan ikke udskrive checken med denne indstilling.

Ved begge typer skal feltet Modkontotype eller Kontotype indeholde Bankkonto.
BankkodeDu kan oprette en bankkode som sikrer, at betalingsforslag kun dannes for bankkonti for den valgte bank. Banken der angives her, vil herefter fremgå på opsætningen for Dan betalingsforslag.
Gentag. kladdetypenavnHer angives kladdetypen på den gentagelseskladde der anvendes, når du laver et betalingsforslag.

Hvis du har gentagne betalinger, kan disse oprettes i en gentagelseskladde. Når du senere laver et betalingsforslag, vil kørslen fortælle, at der ligger linjer i gentagelseskladden, som skal bogføres.
Gentag. kladdenavnHer angives kladdenavnet på den gentagelseskladde der anvendes, når du laver et betalingsforslag.
Gebyr kontoHer angives den finanskonto, der skal anvendes som gebyrkonto i forbindelse med valutaafregning. Funktionen Opret Gebyr, indsætter en linje i udbetalingskladden, med den angivne konto som kontonummer.
Opret negative beløbAngiver om kørslen skal oprette linjer med negative beløb, hvis en kreditor i praksis skylder dig penge.

Hvis beløb på kreditnotaer for eksempel overstiger beløb på fakturaer der skal betales, vil der ved markering af dette felt, blive oprettet linje(r) i udbetalingskladden.

Hvis feltet ikke markeres, vil forslaget ikke oprette linjer til denne kreditor.
Ignorer tidligere udligningAngiver om kørslen skal medtage poster som allerede er udlignet (lukket) i en anden udbetalingskladde.

Når kørslen finder en forfalden post, vil den normalt tjekke, om posten er medtaget i en anden udbetalingskladde, og dermed undlade at medtage posten flere gange. Posten medtages uanset linjens status i den anden udbetalingskladde - også selv om den har status Betalt.

Dette tjek ignoreres altså, hvis du markerer denne indstilling.

Funktionen kan for eksempel anvendes, hvis du vil have overblik over samtlige forfaldne poster, selv om de måtte være udlignet (lukket) i en anden udbetalingskladde.
Sidste overvågningsdatoformelSpecialfelt som kun anvendes for banken Bankgirot.
Angiv, ved hjælp af en datoformel, hvor længe kreditnotaer skal ligge til overvågning i banken.

Datoformlen skrives efter standardmetoden i Dynamics NAV eller Business Central on-premises. Hvis du f.eks. vil lade banken overvåge (modregne) kreditnotaer og modregne dine betalinger i 90 dage, angives "90D".

Hvis feltet ikke udfyldes, vil kreditnotaer fortsætte under overvågning af banken, indtil de er udlignet.

Se også

Opsætning af samlebetaling

Definer manuelle adviseringsdefinitioner

Sådan opretter du et betalingsforslag i udbetalingskladden

Opret en udbetalingskladde